Algemene voorwaarden

Dalashoes.nl
onderdeel van New Look VOF
Vinkebroeksestraat 7
7038 EK Zeddam

KVK: 09081902
BTW: NL8091 39 224.B01

Dala Shoes is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 06 51 32 00 22 voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar:  info@dalashoes.nl.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1    Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
2.1    Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
3.1    Klant: de wederpartij van Dala Shoes met wie Dala Shoes een Overeenkomst aangaat.
4.1    Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.
5.1    Partijen: Dala Shoes en Klant gezamenlijk.
6.1    Dala Shoes : de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
7.1    Website: de websites van Dala Shoes , te vinden onder de URL: http://www.dalashoes.nl
8.1    Zaken: zaken welke Dala Shoes op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2    Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

3.1    De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2    Dala Shoes garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Dala Shoes hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3    Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Dala Shoes er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Dala Shoes mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1    Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2    Dala Shoes is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3    Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan:
a.) door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
4.4    Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na aankoopdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.5    Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dala Shoes gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, danwel te ontbinden.

Artikel 5: Leveringstermijn

5.1    De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.
5.2    Dala Shoes zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leverings-termijnen te behalen.
5.3    Dala Shoes is niet verantwoordelijk voor de duur van de verzending. Deze service wordt verleend door onder andere Post.nl of Packs. Duur van de verzending kan varieren vooral tijdens piekperiodes.
5.4    Indien en voor zover Dala Shoes niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Dala Shoes heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Herroepingrecht

6.1    De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Dala Shoes mits:
a.) de Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn;.
b.) de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Dala Shoes.
c.) de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Dala Shoes het in ontvangst heeft genomen.
6.2    De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten.

Artikel 7: Reclameren

7.1    Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Dala Shoes en Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Dala Shoes mits:
a.) Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Dala Shoes binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b.) de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Dala Shoes ;
c.) de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Dala Shoes het in ontvangst heeft genomen.
7.2    Indien na onderzoek van Dala Shoes blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Dala Shoes met Klant in overleg treden.
7.3    Indien na onderzoek van Dala Shoes inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1
bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op
a.) het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b.) restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4    Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5    Na de verstrijking van de termijn van zeven (7) dagen wordt u geacht het geleverde, te hebben goedgekeurd.

Artikel 8: Transport

8.1    De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dala Shoes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of vermissingen die tijdens het transport ontstaan.

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens

9.1    Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a.) de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven
b.) behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Dala Shoes.
9.2    Voor het sturen van commerciele uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mail nieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Dala Shoes deze uitingen sturen.
9.3    De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Dala Shoes aan te passen bij onjuistheden..
9.4    Dala Shoes respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website
wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Dala Shoes niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden.

Artikel 10: Toepasselijk recht, klachten en geschillen

10.1    Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten Is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2    Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Dala Shoes , welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Dala Shoes zal uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
10.3    Klant kan het geschil -indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Arnhem, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1    Dala Shoes is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
11.2    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dala Shoes , dan wel tussen Dala Shoes en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dala Shoes , is Dala Shoes niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Dala Shoes.